پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

Gadgets

پستهای اخیر

۱ از ۷

پستهای اخیر

نرخ پرش (Bounce Rate) چیست؟

درصد کاربرانی را نشان می‌دهد که پس از ورود به سایت شما و پس از بازدید از تنها یک صفحه، از سایت خارج شده اند.

پستهای اخیر