تعرفه خدمات وب متریک

برای استفاده از تحلیل های وب متریک میتوانید ۱۰ روز رایگان سایت خود را به وب متریک متصل نمایید.

  • یک ماهه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
تعداد بازدید صفحات در ماه
گزارش حرارتی (Heatmap)
قیف بازاریابی (Funnel)
کمپین ۳۶۰ (Campaign 360)
گزارشات لحظه ای کاربران
گزارشات تحلیل کاربران
گزارشات نحوه جذب کاربران
گزارشات فعالیت های کاربران
بازه گزارش گیری
ایمیل گزارش روزانه
دریافت گزارش فایلی
پشتیبانی
100,000+(خرید بیشتر)
سه ماه اخیر
پیشرفته
تعداد بازدید صفحات در ماه
گزارش حرارتی (Heatmap)
قیف بازاریابی (Funnel)
کمپین ۳۶۰ (Campaign 360)
گزارشات لحظه ای کاربران
گزارشات تحلیل کاربران
گزارشات نحوه جذب کاربران
گزارشات فعالیت های کاربران
بازه گزارش گیری
ایمیل گزارش روزانه
دریافت گزارش فایلی
پشتیبانی
1,500,000+(خرید بیشتر)
نا‌محدود
پیشرفته
تعداد بازدید صفحات در ماه
گزارش حرارتی (Heatmap)
قیف بازاریابی (Funnel)
کمپین ۳۶۰ (Campaign 360)
گزارشات لحظه ای کاربران
گزارشات تحلیل کاربران
گزارشات نحوه جذب کاربران
گزارشات فعالیت های کاربران
بازه گزارش گیری
ایمیل گزارش روزانه
دریافت گزارش فایلی
پشتیبانی
نا‌محدود
نا‌محدود
نا‌محدود
نا‌محدود
نا‌محدود
نا‌محدود
نا‌محدود
پیشرفته