قیمت

سازمانیبی‌نهایت بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با بیش از ۲ میلیون بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی
  ۴۹۹,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۳۹۹,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۹۹۹,۰۰۰
 • اکانت منجر
  رایگان
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ
  ۵,۹۹۹,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۱۲,۹۹۰,۰۰۰
 • هزینه راه اندازی
  رایگان

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۴۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۳۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اکانت منجر اکانت منجر در کنار شماست تا با رویکرد داده محوری در کسب و کارتان موفق شوید.
  رایگان
  اضافه به سبد
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ هر کسب و کار نیازمند مشاوره در حوزه تبلیغات و استراتژی دیجیتال جهت موفقیت در محیط اینترنت می باشد. وب متریک در کنار شماست تا گام نخست را محکم بردارید.
  ۵,۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی اتوماسیون بازاریابی امکان تعامل با کاربران و مشتریان آنلاین را مبتنی بر فعالیت های ایشان برای شما فراهم می آورد.
  ۱۲,۹۹۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • هزینه راه اندازی وب متریک در کنار شماست تا به راحتی به سرویس متصل شده و گزارشات را دریافت و از ابزارها استفاده نمایید.
  رایگان
  اضافه به سبد
حرفه‌ایتا ۱.۵ میلیون بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با ۱.5 میلیون بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی
  ۲۹۹,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۱۴۹,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۵۹۹,۰۰۰
 • اکانت منجر
  ۱,۹۹۹,۰۰۰
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ
  ۲,۹۹۹,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۴,۹۹۰,۰۰۰
 • هزینه راه اندازی
  ۱,۹۹۹,۰۰۰

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۲۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۱۴۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۵۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اکانت منجر اکانت منجر در کنار شماست تا با رویکرد داده محوری در کسب و کارتان موفق شوید.
  ۱,۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ هر کسب و کار نیازمند مشاوره در حوزه تبلیغات و استراتژی دیجیتال جهت موفقیت در محیط اینترنت می باشد. وب متریک در کنار شماست تا گام نخست را محکم بردارید.
  ۲,۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی اتوماسیون بازاریابی امکان تعامل با کاربران و مشتریان آنلاین را مبتنی بر فعالیت های ایشان برای شما فراهم می آورد.
  ۴,۹۹۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • هزینه راه اندازی وب متریک در کنار شماست تا به راحتی به سرویس متصل شده و گزارشات را دریافت و از ابزارها استفاده نمایید.
  ۱,۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
رشدتا ۱۰۰ هزار بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با ۱۰۰ هزار بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی
  ۹۹,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۵۹,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۲۹۹,۰۰۰
 • اکانت منجر
  ۵۹۹,۰۰۰
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ
  ۱,۹۹۹,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۷۹۹,۰۰۰
 • هزینه راه اندازی
  ۷۹۹,۰۰۰

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  رایگان
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۵۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۲۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اکانت منجر اکانت منجر در کنار شماست تا با رویکرد داده محوری در کسب و کارتان موفق شوید.
  ۵۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ هر کسب و کار نیازمند مشاوره در حوزه تبلیغات و استراتژی دیجیتال جهت موفقیت در محیط اینترنت می باشد. وب متریک در کنار شماست تا گام نخست را محکم بردارید.
  ۱,۹۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی اتوماسیون بازاریابی امکان تعامل با کاربران و مشتریان آنلاین را مبتنی بر فعالیت های ایشان برای شما فراهم می آورد.
  ۷۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • هزینه راه اندازی وب متریک در کنار شماست تا به راحتی به سرویس متصل شده و گزارشات را دریافت و از ابزارها استفاده نمایید.
  ۷۹۹,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • آنالیتکس
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  سرویس ثابت
 • قیف بازاریابی
 • گزارش حرارتی
 • کمپین ۳۶۰
 • اکانت منجر
 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ
 • اتوماسیون بازاریابی
 • هزینه راه اندازی

شرح مالی

 • یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه

هزینه سرویس‌ها:

۰
(5%)300,000
تومان
ورود برای خرید

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.