قیمت

سازمانیبی‌نهایت بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با بیش از ۲ میلیون بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۶۶,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  ۳۳,۰۰۰
 • قیف بازاریابی
  ۳۳,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۳۳,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۱۳۳,۰۰۰
 • مدیریت کاربران
  ۱۳۳,۰۰۰
 • مدیریت مشتریان
  ۱۰۰,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۱۳۳,۰۰۰
 • طراحی محصول
  ۱۶۶,۰۰۰

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۶۶,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  ۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۱۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت کاربران با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر کاربر (فردی که تا به حال خرید نکرده است) پروفایل شده و دسته بندی کاربران قابل مشاهده خواهید بود.
  ۱۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت مشتریان با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر مشتری (فردی که تا به حال حداقل یکبار خرید کرده است) پروفایل شده و دسته بندی مشتریان قابل مشاهده می باشد.
  ۱۰۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی با این سرویس، امکان ایجاد ارتباط موثر با کاربران و مشتریان سایت بر اساس روال های تعریف شده امکان پذیر خواهد بود.
  ۱۳۳,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • طراحی محصول با این سرویس، امکان بهبود سفر مشتری جهت استفاده از محصولات شما فراهم خواهد شد.
  ۱۶۶,۰۰۰
  اضافه به سبد
حرفه‌ایتا ۱.۵ میلیون بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با ۱.5 میلیون بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۱۰۰,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  ۵۰,۰۰۰
 • قیف بازاریابی
  ۵۰,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۵۰,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۲۰۰,۰۰۰
 • مدیریت کاربران
  ۲۰۰,۰۰۰
 • مدیریت مشتریان
  ۱۵۰,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۲۰۰,۰۰۰
 • طراحی محصول
  ۲۵۰,۰۰۰

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۱۰۰,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۲۰۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت کاربران با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر کاربر (فردی که تا به حال خرید نکرده است) پروفایل شده و دسته بندی کاربران قابل مشاهده خواهید بود.
  ۲۰۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت مشتریان با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر مشتری (فردی که تا به حال حداقل یکبار خرید کرده است) پروفایل شده و دسته بندی مشتریان قابل مشاهده می باشد.
  ۱۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی با این سرویس، امکان ایجاد ارتباط موثر با کاربران و مشتریان سایت بر اساس روال های تعریف شده امکان پذیر خواهد بود.
  ۲۰۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • طراحی محصول با این سرویس، امکان بهبود سفر مشتری جهت استفاده از محصولات شما فراهم خواهد شد.
  ۲۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
رشدتا ۱۰۰ هزار بازدید

قیمت‌ها در این بسته برای کسب و کارهایی با ۱۰۰ هزار بازدید در ماه ارایه می‌شود.

سبد خرید ۱۰ روز رایگانهر سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۵۰,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
  ۲۵,۰۰۰
 • قیف بازاریابی
  ۲۰,۰۰۰
 • گزارش حرارتی
  ۲۰,۰۰۰
 • کمپین ۳۶۰
  ۵۰,۰۰۰
 • مدیریت کاربران
  ۵۰,۰۰۰
 • مدیریت مشتریان
  ۳۰,۰۰۰
 • اتوماسیون بازاریابی
  ۷۵,۰۰۰
 • طراحی محصول
  ۵۰,۰۰۰

انتخاب سرویس

 • آنالیتکیس با این سرویس، اطلاعات خام کاربران، کانال های ورودی و همچنین فعالیت های ایشان را دریافت خواهید کرد.
  ۵۰,۰۰۰
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته با این سرویس، امکان رهگیری بازدید کالا و خدمات، اضافه و حذف شدن به سبد، پیش فاکتور و پرداخت توسط کاربران را در سایت دریافت خواهید نمود.
  ۲۵,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • قیف بازاریابی با این سرویس، امکان رهگیری سفر مشتری در سایت فراهم می گردد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 5 قیف برای شما فراهم می گردد.
  ۲۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • گزارش حرارتی با این سرویس، امکان رصد محل کلیک و اسکرول کاربران را دریافت خواهید کرد. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 3 گزارش حرارتی برای شما فراهم می گردد.
  ۲۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • کمپین ۳۶۰ با این سرویس، امکان رهگیری حرکت کاربران ورودی از کانال های تبلیغاتی و محاسبه هزینه تمام شده آنها را خواهید داشت. به ازای هر بار انتخاب این سرویس، امکان ساخت 10 شناسه (UTM) برای شما فراهم می گردد.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت کاربران با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر کاربر (فردی که تا به حال خرید نکرده است) پروفایل شده و دسته بندی کاربران قابل مشاهده خواهید بود.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • مدیریت مشتریان با این سرویس، فعالیت ها به تفکیک هر مشتری (فردی که تا به حال حداقل یکبار خرید کرده است) پروفایل شده و دسته بندی مشتریان قابل مشاهده می باشد.
  ۳۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • اتوماسیون بازاریابی با این سرویس، امکان ایجاد ارتباط موثر با کاربران و مشتریان سایت بر اساس روال های تعریف شده امکان پذیر خواهد بود.
  ۷۵,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • طراحی محصول با این سرویس، امکان بهبود سفر مشتری جهت استفاده از محصولات شما فراهم خواهد شد.
  ۵۰,۰۰۰
  اضافه به سبد
 • آنالیتکس
  سرویس ثابت
 • ایکامرس پیشرفته
 • قیف بازاریابی
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت مشتریان
 • اتوماسیون بازاریابی
 • کمپین ۳۶۰
 • گزارش حرارتی
 • طراحی محصول

شرح مالی

 • یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه

هزینه سرویس‌ها:

۵۰,۰۰۰
(5%)300,000
تومان
ورود برای خرید

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.